This art fair, 2022

1913 (kersen 1)
24x30cm, acrylics on canvas, 02-2022

1914 (appelmoes)
30x40cm, acrylics on canvas, 03-2022

1920 (raket ijsje)
40x30cm, acrylics on canvas, 04-2022

1923 (geel paars)
18x24cm, Oil and acrylics on canvas, 05-2022
Unavailable

1921 (appelmoes groot)
90x110cm, oil and acrylics on canvas, 04-2022

1922 (erwtensoep)
50x60cm, Oil and acrylics on canvas, 04-2022

1923 (fruchtgummi D)
30x20cm, Oil and acrylics on canvas, 05-2022

1923 (fruchtgummi L)
30x20cm, Oil and acrylics on canvas, 05-2022

1923 (geel paars)
18x24cm, Oil and acrylics on canvas, 05-2022

1923/31 (gele sleutel)
30x20cm, Oil, acrylics and pastel on canvas, 05-2022

1926 (yucky gummy)
30x20cm, Oil and acrylics on canvas, 05-2022

1926 (yummy gummy)
30x20cm, Oil and acrylics on canvas, 05-2022

1926/31 (kurkuma gelatine)
30x20cm, Oil and acrylics on canvas, 05-2022

1926/31 (paprika gelatine)
30x20cm, Oil and acrylics on canvas, 05-2022

1927 (karmijnsleutel)
30x20cm, Oil and acrylics on canvas, 06-2022

1928 (raketijsje groot)
80x160cm, Oil and acrylics on canvas, 06-2022

1929 (cassis kurkuma, CK)
30x20cm, Oil and acrylics on canvas, 06-2022

1929 (kurkuma cassis, KC)
30x20cm, Oil and acrylics on canvas, 06-2022

1929 (vruchtenhagel)
90x110cm, Oil and acrylics on canvas, 06-2022

1930 (GO, algen oranje)
30x20cm, Oil and acrylics on canvas, 06-2022

1930 (OG, caroteen groen)
30x20cm, Oil and acrylics on canvas, 06-2022
Unavailable

1931 (minute maid)
90x110cm, Oil and acrylics on canvas, 06-2022

Omzeilen (wk20 matrix)
120x100cm materiaal 05/2021
Unavailable

Bloemkoolwijk (wk19 matrix)
120x100cm materiaal 05/2021

wk21 matrix
120x160cm materiaal 06/2021

Seinfeld (Methode)
40x50cm, 05/2021

Modulatie (methode)
40x30cm, 05/2021
Unavailable

Het ging redelijk mis met de kleuren (bruin)
60x80cm, 05/2021

Het ging redelijk mis met de kleuren (been)
60x80cm, 05/2021

Random series: D1, Zygodactylic
60x75cm, 04/2021

Random series: C2, Xylomancy
60x80cm, 04/2021

Random series: C1, Vlakte/veld
40x50cm, 04/2021

Random series: B1, CD hoes (methode)
75x115cm, 04/2021

Random series: A3
50x40cm, 04/2021

Random series: A1, Magazene
50x40cm, 04/2021

Atlantis
40x50cm, 04/2021

Snowglobe
18x24cm, 03/2021

RCAB
18x24cm, 03/2021

Zonder titel (abstracte glijbanen)
60x50cm, 04/2021

Series: Dissonante glijbanen met plotselinge bergmeren #5
60x80cm, 03/2021

Series: Dissonante glijbanen met plotselinge bergmeren #4
40x50cm, 03/2021

a medium sized painting, with caricature mountains, waves and clouds being contrasted with colorful curly brushstrokes coming down from stick like structures. The Sky is vertically graded in bright colors from left to right, pink blue green. Transparent horizontal 'waves' flow underneath a bridge, a path goes up in the mountains.

Series: Dissonante glijbanen met plotselinge bergmeren #3
110x90cm, 03/2021

Series: Dissonante glijbanen met plotselinge bergmeren #2
100x120cm, 03/2021

Series: Dissonante glijbanen met plotselinge bergmeren #1
70x100cm, 03/2021

Crowdsourced #1, Cactus, Panter, Subsidie
180x110cm, 02/2021

Zonder titel
40x50cm, 02/2021

Zakuska
40x50cm, 02/2021
Unavailable

Quaternity
40x50cm, 02/2021

Het andere landschap
40x50cm, 08/2020

A small, abstract, but still clearly landscape painting. A kitschy green tree contrasts sharply with the pink / blue background. A house consisting of light / dark surfaces is on the right in the foreground, 2 cloud caricatures hang in the sky. Above the clouds the sky is red / brown. This interplay of subjects and color transitions has an alienatingly but recognizable effect.
        Een klein, abstract, maar nog steeds duidelijk landschapsschilderij. Een kitscherig groen boompje steekt scherp af met de roze/blauwe achtergrond. Een huis bestaande uit licht/donkere vlakken staat rechts op de voorgrond, in de lucht hangen 2 wolk karikaturen. Boven de wolken is de lucht rood/bruin. Dit samenspel van onderwerpen en kleur overgangen werkt vervreemdend herkenbaar.

Landschap
40x50cm, 07/2020

A medium large painting on which multiple color gradients are visible. The left face is dominated by a green red gradient, the bottom half is cut off by a diagonal blue / purple face and the right half contains a blue, purple orange face. The last color gradient is also covered by a geometric and in reality impossible structure as from M.C. Escher's waterfall. The whole is disturbing, but at the same time it remains fascinating.
        Een medium groot schilderij waarop meerdere kleur verlopen zichtbaar zijn. Het linker vlak wordt gedomineerd door een groen rode overgang, de onderste helft is afgesneden door een diagonaal blauw/paars vlak en de rechterhelft bestaat uit een blauw, paars oranje vlak. Het laatste kleurverloop wordt bedekt door een geometrisch, en in werkelijkheid onmogelijke structuur als in M.C. Escher’s waterval. Het geheel werkt verontrustend, maar tegelijkertijd blijft het fascineren.

Escher
60x100cm, 202008

A small painting. An indefinable space offers a window to the outside (or inside). On the other side of the opening a mountain landscape is visible with purple-orange sky and rolling red / blue clouds. The opening is held open by two symmetrical Greek columns. The title (sunset from a tent, on top of a building in the rain) suggests that the viewer is looking out from a tent. However, a diagonal plane is visible on the left, outside of which it appears to be raining, so you have the idea that you are looking at the tent and at the same time from the tent. The building on which the tent stands (as the title suggests) is not visible. The whole is disturbing, but at the same time it remains fascinating.
        Een klein schilderij. Vanuit een onbestemde ruimte wordt een raam geboden naar buiten (of binnen). Aan de andere kant van de opening is een berglandschap zichtbaar, met paars oranje lucht met daarin rollende rood/blauwe wolken. De opening wordt opengehouden door twee symmetrische Griekse zuilen. De titel (zonsondergang vanuit een tent, boven op een gebouw in de regen) doet vermoeden dat de kijker vanuit een tent naar buiten kijkt. Echter is links een diagonaalvlak zichtbaar waarbuiten het lijkt te regenen, daardoor heb je het idee dat je tegelijkertijd naar de tent kijkt en door de ingang naar buiten. Het gebouw waar de tent op staat (zoals de titel suggereert) is niet zichtbaar. Het geheel werkt verontrustend, maar tegelijkertijd blijft het fascineren.

Sunset from a tent, on top of a building in the rain (2 pillars)
60x40cm, 202007

A small painting called isomorphism. Different geometric shapes ‘float’ in the depicted space, connected by various tubes and wires. A bright blue/green sheet is visible on the left, outside of this sheet the world seems white. This painting is based on a drawing by Werner de Valk
        Een klein schilderij genaamd isomorfisme. Verschillende geometrische vormen ‘zweven’ in de afgebeelde ruimte, verbonden door verschillende buizen en draden. Links is een helderblauw/ groen vel te zien, buiten dit vel lijkt de wereld wit. Dit schilderij is gebaseerd op een tekening van Werner de Valk

Isomorphism (of the 3th kind) based on a drawing by Werner de Valk
202007

Several languages are spoken in this small painting. Dominantly visible is a blue finger pointing in from the left top of the work. Different shapes and surfaces surround the finger: A geometric shape of 3 faces, an amorphous blob, a stick on fields with an alternating structure. This exercise in linguistics refers to a searching form.
        Verschillende talen worden gesproken in dit kleine schilderij. Dominant zichtbaar is een blauwe vinger die van links boven het werk in wijst. Verschillende vormen en ondergronden bevinden zich om de vinger: Een geometrische vorm van 3 vlakken, een amorfe klodder en een stok op velden met een afwisselende structuur. Deze oefening in taligheid verwijst naar een zoekende vorm.

Blauwe vingers
50x40cm, 202007

A medium-sized painting on which multiple color gradients and surfaces are visible. Different geometric shapes and surfaces with 4 corners fold respectfully together. This is clearly a play of contrast and color, shape and line. Somewhere I once wrote: 'With my current work I hope to achieve a field in which a mind can play freely.' This may be close to that.
        Een medium groot schilderij waarop de meerdere kleur verlopen en vlakken zichtbaar zijn. Verschillende geometrische vormen en vlakken met 4 hoeken vouwen respectvol in elkaar. Dit is duidelijk een spel van contrast en kleur, vorm en lijn. Ergens schreef ik ooit: 'With my current work I hope to achieve a field in which a mind can play freely.' Dit komt daar misschien in de buurt.

Abstract 1 (wijn lijn)
60x80cm, 202007

A painting of 50x40 cm. the title “Blinded Blonde Boy - Postmodern / neoliberal confusion refers to a kind of alienation from the contemporary self. The red quarter at the bottom left with the green plants breaks with the caricatural character of the blond boy in the middle. A keen observer notices that the figure lacks skin, two red eyeballs peek out just above the red sea. There are also 3 columns visible connected by a vaulted ceiling, one column tries to find support on the red plane, the other column keeps distance and the largest blue column supports the painting along the right side. The gentle blond boy seems to be drowning in the red plane while creating ideas about what is true and what is not. What does the self-image hold on to, based on absolute freedom / a vacuum?
        Een schilderij van 50x40 cm. de titel “Verblindde blonde jongen - Postmoderne/neoliberale verwarring verwijst naar een soort vervreemding van de hedendaagse zelf. Het rode kwartaal linksonder met de groene planten breekt met het karikaturale karakter van de blonde jongen in het midden. Een scherp observator ziet dat de figuur huid ontbreekt, twee rode oogballen komen nog net boven de rode zee uit. Er zijn ook 3 zuilen zichtbaar verbonden door een gewelfd plafond, een zuil probeert aarde te vinden op het rode vlak, de andere zuil houdt afstand in de verte en de grootste blauwe zuil ondersteunt het schilderij langs de rechter zijkant. De zachtaardige blonde jongen lijkt te verdrinken in het rode vlak terwijl hij ideeën schept over wat waar is, en wat niet. Waar houdt het zelfbeeld aan vast, gefundeerd op absolute vrijheid, het luchtledige?

Verblindde blonde jongen - Postmodern/neoliberal confusion
50x40cm, 202006

This medium-sized painting depicts a game with a blue Lego block, framed and occupied by various dark surfaces. The illusion of a Lego block nevertheless remains recognizable in amids the mainly purple, yellow and brown colorfields. The top 8 eyes of the Lego block are made bright red, as if it were the barrel of a toy gun.
        Op dit medium grootte schilderij speelt zich een spel af, van een blauwe lego blok, gekaderd en ingenomen door verschillende donkere vlakken. De illusie van een lego blok blijft desondanks de dans in voornamelijk paars, gele en bruine kleurvlakken wel herkenbaar. De bovenste 8 ogen van het lego blok zijn felrood gemaakt, alsof het de loop van een speelgoedpistool betreft.

Play well in cobalt violet
202004

A silver propeller plane flies like a fish across a dark red sky, the belly of the plane just barely touches the belly an elongated person standing from the hands (bottom left) to his feet (top right) dominates the edge of the painting. 'Nut' is the Egyptian god of heaven. She symbolized the space through which the sun god traveled. Nut's feet hit the head of a green hammer, the handle of which is placed down along the right side of the painting. To the left of the hammer we see a schematic drawing of a vial, especially the neck thread and cap are clearly drawn out. The body of the flask is unfinished, as a lung with 2 halfs, the left half is missing. The canvas is unstretched and yet unfinished due to the COVID-pandemic
        Een zilver propeller vliegtuig vliegt als een vis langs een donkerrode hemel, de buik van het vliegtuig raakt net niet de buik een lang gerekt persoon die vanaf de handen (links onder) tot aan z’n voeten (rechts boven) de rand van het schilderij domineert. ‘Nut’ is de Egyptische god(in) van de hemel. Ze stond symbool voor de ruimte waar de zonnegod doorheen reisde. De voeten van Nut raken rechts boven de kop van een groene hamer, waarvan het hendel langs de rechter zij van het schilderij naar benden is geplaatst. Links van de hamer zien we een schematische tekening van een flacon, vooral de schroefdraad van de hals en de dop zijn duidelijk uitgewerkt. Het lichaam van de fles is niet ingevuld en als een long met 2 helften ontbreekt de linkerhelft. Het doek is niet opgespannen en onaf door de COVID-pandemie.

Let the fly out of the bottle
202003

This large painting is dominated by a sink on a largely red surface. The mass of the sink is set up in an unfriendly way in dirty light / dark contrasts. It feels heavy and unwieldy. No tap is visible above the sink, but there is a siphon underneath. The P-trap is refined and set up almost like a cartoon. In bright light to dark proportions the pipe ends at a round barrier in a wall? Above the wall, the illusion of a pipe continues up to the top left of the painting, where a second siphon, in the form of a water seal, hangs from a kind of bird house. The ornament hangs functionlessly in the pale red sky here. The sky is broken sharply by an icy blue surface, which turns down the left side of the work into carbon black. Only the pale green in the background gives the hint of a mirror above the sink. The canvas is unstretched and yet unfinished due to the COVID pandemic
        Dit grote schilderij wordt gedomineerd door een gootsteen op een grotendeels rood vlak. De massa van de gootsteen is op een onvriendelijke manier in vuile licht/donker contrasten opgeezet. Het doet zwaar en log aan. Boven de gootsteen is geen kraan zichtbaar, maar er onder pronkt wel een sifon. De zwanenhals is verfijnd en bijna als een striptekening opgezet. In heldere licht donker verhoudingen eindigt de pijp bij een rond afzetstuk in een muur? Boven de muur gaat de illusie van een pijp door tot aan linksboven in het schilderij, waar een tweede sifon, in de vorm van een waterslot, aan een soort vogelhuisje hangt. Het ornament hangt functieloos in de hier vaalrode lucht. De lucht wordt hard doorbroken door een ijzig wit vlak, wat langs de linkerkant van het werk naar benden overgaat in een koolzwart. Alleen het vaalgroen in de achtergrond geeft verder nog de hint van een spiegel boven de gootsteen. Het doek is niet opgespannen en onaf door de COVID pandemie.

Sinking heights imagination
202003

This large painting shows a trio of languages, objects and colors; An orange lego block, a green purple leg with watery toes, and a charcoal line drawing of a sink with airlock are spread over a blue, brown, reddish and white surface. It is difficult to relate to the work, where the elements seem to fall apart. However, a strange attraction and space can also be felt through the work.
        Dit grote schilderij laat een trio van talen, objecten en kleuren zien; Een oranje lego blok, een groen paars been met waterige tenen, en een verfijnde lijntekening van een gootsteen met waterslot zijn verdeeld over een blauw, bruin, roodachtig en wit vlak. Het is moeilijk een verhouding aan te gaan met het werk, waar de elementen uit elkaar lijken te vallen. Echter is er ook een vreemde aantrekking en ruimte voelbaar door het werk.

Siphon
140x190cm
202001

In this painting, a cat in a dinosaur outfit sits under a green chair with red legs. The chair has a somewhat schoollike appearance. In front of it hangs a hammer in the dark sky, broken by a white rainbow and yellow streaks. A square hole is visible at the bottom left that punctures the dark setting, next to it a round pin is waiting.
        Op dit schilderij zit een kat in een dinosaurus pakje onder een groene stoel met rode poten. De stoel doet wat schools aan. Ervoor hangt een hamer in de donkere lucht die wordt doorbroken door een witte regenboog en gele vegen. Linksonder is een vierkant gat zichtbaar dat de donkere setting lek prikt, daarnaast ligt een ronde pin te wachten.

Sample/Inversion/Construct 3/3 Square peg
201911

In this painting you see an interplay of blue, purple, red and green elements. With coarse brushstrokes an almost tangible space has been created into which a green / purple leg steps briskly. Visible from top to bottom; a branch with leaves, an unpainted pistol and a cartoon character in the shape of a blue dinosaur without a head.
        Op dit schilderij zie je een samenspel van blauw, paars, rood, groene elementen. Met grove stroken is een haast voelbare ruimte geschapen waarin een groen/paars been stapt. Daarnaast zijn van boven naar onder zichtbaar; een tak met bladeren, een niet ingeschilderd pistool en een stripfiguur in de vorm van een blauw dinosaurus zonder hoofd.

Sample/Inversion/Construct 2/3 Unlucky dinosaur
201911

In this painting you see a range of improbable elements passing by; At the bottom of the work are 5 red / green apples with next to this a lucky cat (maneki neko). The sky is broken diagonally and shaded by a blue spot. In it floats the silhouette of a planet with a ring. To the left of the line you see two cups and saucers, one bright white / gray, the other green / dark green. The right half is occupied by a sansevieria in a purple pot that appears to take off like a rocket ejecting green flames. The whole thing is warm, but confusing.
        Op dit schilderij zie je een scala aan onwaarschijnlijke elementen voorbijtrekken; Onder op het werk liggen 5 rood/groene appels met daarnaast een lucky cat (maneki neko) De ‘lucht’ wordt diagonaal doorbroken en overschaduwd door een blauwe vlek. Daarin zweeft het silhouet van een planeet met een ring. Links van de lijn zie je twee kop en schotels, een helder wit/grijs, de ander groen/donker groen. De rechterhelft wordt ingenomen door een sanseveria in een paarse pot die op lijkt te stijgen als een raket waar groene vlammen uit slaan. Het geheel is warm, maar verwarrend.

Sample/Inversion/Construct 1/3 Maneki neko
201911

A large modular painting on sheets of paper of different sizes forms one large area. The work is the result of a complex procedure in which image and interpretation are translated into words in audio. The Painting is based on this stream of words. On the work a naked human body with a cat's head is visible on the right, a pink bird sits on his head. More pink birds are visible about the work. Also a chair on his back, something that looks like a tree, a table with a plate and food, hands and a lamp that seems to hang out of some rough color patches of blue, white and green.
        Een groot modulair schilderij op vellen papier van verschillende grootte vormt een groot vlak. Het werk is een resultaat van een complexe procedure waarin beeld, interpretatie vertaald zijn naar woorden in audio. Het Schilderij is gebaseerd op deze stroom aan woorden. Op het werk is rechts een naakt mensen lichaam met een kattenhoofd zichtbaar, op z’n hoofd zit een roze vogel. Over het werk zijn meer roze vogels zichtbaar. Ook een stoel op zijn rug, iets wat op een boom lijkt, een tafel met een bord en eten, handen en een lamp die uit een veld lijkt te hangen van grove kleurvlakken van blauw, wit en groen.

Roze vogel (modulair) audio schilderij
201910

A medium-sized painting on which a modulation between painting and drawing has arisen in several thin layers of color in medium. Transparency and opaque smudges alternate. A human figure is visible in the play of lines and surfaces, which appears to be folded along the periphery of the work.
        Een medium groot schilderij waarop in meerdere dunne lagen kleur in medium een modulatie van schilderij en tekening is ontstaan. Transparantie en ondoorzichtige vegen wisselen elkaar af. In het spel van lijnen en vlakken is een mens figuur zichtbaar wat langs de periferie van het werk lijkt gevouwen.

Kleurenmodulaties in semi-transparante lagen
201909

Big painting with shapes that look like organs, forests and cells displayed in a colorful universe without boundaries.
              Een groot schilderij met vormen die doen herinneren aan organen, bossen en cellen afgebeeld in een kleurrijk universum zonder grenzen.

The Universe as a Dark Forest
a Eukaryotic Planetarium, 2019
Oil on Canvas
245cm x 150cm
Unavailable

experimental painting of a bright light and blue shadows in a red forest.
               Een experimenteel schilderij met een helder licht en blauwe schaduwen in een rood bos.

Dark Forest, 2019
Acrylics + Oil on Canvas
80cm x 60cm

Thick painting of an emerald shape emerging from a window.
               Dik schilderij van een smaragd vorm die door een raam treedt.

Emerald, 2019
Oil on Canvas
80cm x 60cm

First oil paintings of God and another painting with a third futuristic ecology.
               Eerst olieverfschilderij van god en een ander schilderij met een derde futuristische ecologie.

God vs Ecology 3, 2019
Acrylics + Oil on Paper
2x 80cm x 120cm

Second painting of futuristic ecology
               Tweede schilderij met een futuristische ecologie

Ecology 2, 2018
Acrylics on Canvas
175cm x 200cm

First collage of futuristic ecology.
               Eerste collage van de futuristische ecologie.

Ecology1, A thought sense experience of the expanding human machine, 2018
Digital Collage on Forex
60cm x 80cm

Sad painting of a Boy with a Gun.
               Verdrietig schilderij van een jongen met een pistool.

Boy with Gun, 2018
Acrylics on Canvas
150cm x 120cm

Warm painting with Sexy Legs and a big eyeball.
               Warm schilderij met sexy benen een groot oog.

Sexy Legs, 2018
Acrylics on Canvas
170cm x 100cm

Brainstorm painting about looking for guidance in existing genres.
                Brainmap schilderij waarin naar houvast wordt gezocht.

Wegkwijt
Wegwijs, 2018
Acrylics on Canvas
120cm x 120cm

this video shows three weird characters who discuss a painting in the back.
                Een video met drie vreemde karakters die indirect praten over een schilderij in de achtergrond.

Line of Flight, 2018
(Metamodel) Video
link to video

A systematic model that includes different (other) models from antroscopic philosophies and human cognition.
                Een systematisch model dat andere modellen beschrijft uit antropologische filosofie en menselijke cognitie.

Metamodel, 2018
Acrylics on Canvas
155cm x 115cm

video with a person from the future analysing contemporary habits and politics.
                Video met een persoon uit de toekomst die hedendaagse gebruiken en politiek bestudeerd.

Future Guy, 2018
link to video

A painting showing all the (major) events in the entire lifespan of the artist
                Een schilderij dat alle gebeurtenissen laat zien uit het leven van de kunstenaar.

Lifeline, 2018
Mixed Media on Canvas
210cm x 105cm

video with person appearing in intersectional layers chanting a contemporary mantra.
                Een persoon die verschijnt in verschillende lagen terwijl een hedendaagse mantra wordt gezongen.

Ikigai,2018
link to video

a video with robotic voice who talks about pointless happiness and suffering.
                Een video met robot stem die praat over zinloze blijdschap en leiden en een uitzichtloze toekomst.

Utopia, 2017
SFX makeup
link to video

Self Portrait.
                zelf portret

Self Portrait, 2017
Acrylics on Canvas
95cm x 60cm

Balloons and birthday garlands behind person on bed with legs spread wide, the letters BOOM cover genitals.
                Ballonnen en verjaardag slingers hangen achter een persoon die met de benen wijd op bed ligt, de letters BOOM bedekken de genitaliën.

Best moment, 2017
Staged Photo

Video with pixel faced person in sea with sounds from office.
                Video van een persoon met pixels gezicht die staat in de branding van de zee, op de achtergrond hoor je kantoorgeluiden.

ROB2, 2016
Video + Sound work
link to video